இனி மேல் அவ லேடி சூப்பர் ஸ்டார் கிடையாது… குடித்துவிட்டு நயன்தாராவை பற்றி பேசிய பிரபல நடிகை வெளியான…

தென்னிந்திய சினி மா உலகில்  பிரபல முன்ன ணி நடிகை யா க வலம் வ ருபவர் நடிகை நயன்தாரா.  இவர்  தற்போ து லேடி  சூப்பர் ஸ்டார் ஆ கவும்  வலம் வருகிறார் . அது மட்டுமல்லாம ல் அதிகம்  சம் பளம் வா ங்கும் ந டிகை  யாகவும்  இருந்து வரு கி றார் ந டிகை நய ன்தாரா  . இப்படி பி பல மான   நடி கை நயன் தாரா சமீ பத்தில் இய க்குனர் விக் னே ஷ் சிவனை   காதலி த்து  திரும ணம் செ ய்து கொ ண் டார் .  பின்ன ர் திரும  ணம் முடிந் த கை யோ டு அடுத் தடுத்த ப டங்கள்.

பிஸி யா க நடித்து வருகி றார் நடி  கை நயன் தாரா . ஆனா ல் இ தன் பிறகு இவ ருக்கு பட வா ய்ப்பு கள் கி டைக் குமா எ ன்ப து கேள் விக் குறி தா  ன்  என் று கூறப்ப டுகிறது.  ஏனென் றால்  அவருக்கு  திருமண ம் ஆனது  ஒரு ப க்கம்,  மறு ப க்கம்  காத்து வா க்குல  ரெண் டு காதல் படத்தி லே யே ந யன்தா ரா வயசா னது போல்  இருந் தார் . இ து அனைத் தையும்்

வைத் து பா ர்க்கை யி ல் அ டுத் தடு த்து இவரு க்கு ப ட வாய் ப்பு கள் வரு வது  கொஞ்ச  ம் சந்தேகம் தான் என் று கூறப் படுகி றது  . ஆனா ல் அவ ரை  விட இர ண்டு வயது அதிக ம்  இரு க்கு ம் நடிகை திரிஷா இ ன்னும் அ ழகான  பொலிவுடன் ந டித்து வ ருகிறா ர்.அது ம ட்டு மல் லாமல்  சமீபத் தில்  வெ ளியான  பொன் னி யின் செல் வ ன் டீசரில் ,

கூட திரிஷா வை  செ ம அ ழகாக  காட்டி  இருந் தார்க ள் . இந்நி லை யில்  இரவு  பார்ட் டி ஒன்றி ல் நடிகை தி ரிஷா தன் னுடை ய தோ  ழிகளுடன் மது  அருந் திவிட்டு நயன்தா ரா வை  பற்றி  தாறுமா றாக பேசி யிருக் கிறார் .  அந்த வகை யி ல் திரி ஷா வி ன் தோ ழி பொ ன்னி யின்  செல்வ ன் படத்திற்கு பிறகு நீ முன்  ன ணி நடிகை யாக வருவாய் ,

நயன்தாரா இனிமேல்  அக்கா  , அம்மா கதாபாத்திரத்தில் தான்நடி க்கப்  போகி றார்  என்று கிண் டல் செய் திருக்கிறார்.  இதற்கு திரிஷா  அவஇனி மேல்லே டி சூப்பர் ஸ்டார் இ ல்லை , ஆன் ட்டி சூப்பர் ஸ்டார் என்று நயன் தா  ரா வை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசி  இருந் தாராம் . இந்த த  கவல் தற் போ து  இ ணை யத்தில் தீ யாய் ப ரவி வரு கிறது…

Leave a Reply

Your email address will not be published.